Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je nevyhnutnou povinnosťou každého prevádzkovateľa osobných údajov na zabezpečenie bezpečného prostredia pre užívateľov na internete, zákazníkov a dodávateľov. V tomto dokumente budete oboznámení o zásadách spracovania osobných údajov: ako ich získavame, používame, zdieľame, chránime a o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte.

Aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí prijali sme nasledujúce Zásady spracúvania osobných údajov.

Tieto zásady sú vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR”. Tieto Zásady sú taktiež vypracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších relevantných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom webovej stránky ​www.oxyzona.sk​ a zároveň prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je spoločnosť TinaTech s.r.o., IČO: 54 147 565, so sídlom Okružná 1856/11, 972 51 Handlová, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka. 42716/R (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Aké údaje zbierame a za akým účelom:

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

IP Adresa vášho počítača, resp. mobilného zariadenia, z ktorého si pozeráte naše stránky.
Technické údaje o vašom počítači ako napr. typ a verzia internetového prehliadača a pod.
Údaje o vašom pohybe po našich webových stránkach.

Tieto informácie neslúžia na identifikáciu konkrétnej osoby. Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame výhradne za účelom poskytovania a skvalitňovania našich služieb. Sledujeme napríklad počet unikátnych prístupov na naše webové stránky a technické parametre pristupujúcich zariadení preto, aby sme mohli tieto údaje štatisticky vyhodnotiť a stránky podľa toho optimalizovať pre väčšinu používateľov.

Kontaktný formulár:

V prípade ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formuláru alebo aj priamo na email: info@oxyzona.sk spracúvame Vaše kontaktné osobné údaje a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré sa rozhodnete o sebe poskytnúť za účelom zodpovedania Vašich otázok a na základe nášho oprávneného záujmu za účelom poskytovania služieb. Tieto osobné údaje chránime, nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Cookies:

Cookies sú malé súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom zariadení a tým nám pomáha pri skvalitňovaní služieb prostredníctvom našich webových stránok. Taktiež zabezpečujú riadne fungovanie stránky a pomáhajú zlepšiť zážitok z prehliadania webových stránok a pri opakovanom navštívení našej stránky.

Prevádzkovateľ používa súbory cookies na nasledujúce účely:

Súbory cookies používame za účelom zabezpečenia, skvalitnenia a poskytnutia Vami požadovaných služieb. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie počas stanovenej doby (exspirácie), aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď prechádzate z jednej webovej stránky na druhú, alebo sa na stránku opätovne vrátite.
Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom skvalitnenia našich služieb pre Vás. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to, aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame:

Nevyhnutné cookies:

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne údaje umožňujúce identifikáciu osôb a sú aktívne stále.

Analytické cookies:

Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas.

Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
Pre odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Komu údaje sprístupňujeme:

Vaše osobné údaje starostlivo chránime, nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.
Anonymné analytické (štatistické) údaje môžu byť k dispozícii u niektorých našich dodávateľov (tretích stranách), ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a za dodržiavania bezpečnostných, technických a organizačných opatrení tak, aby Vašim osobným údajom bola poskytnutá náležitá ochrana.

Webhosting: ​WebSupport, s.​r.o., IČO: 36421 928, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Cookies: CookieYes Limited, 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, United Kingdom
Analytics: ​Google Analytics ​– Google Ireland Limited Gordon House, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko

Ako dlho údaje uchovávame:

Štatistické údaje ako IP adresa a technické údaje o zariadení uchovávame po dobu neurčitú.

Doby spracúvania údajov pri tretích stránach (CookieYes, Google...) sa riadia osobitnými pravidlami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré ste sa nám rozhodli poskytnúť pre účely poskytovania služby uchovávame a chránime proti neoprávnenému zneužitiu. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, spracúvame ich dokým tento súhlas neodvoláte.
Prosíme zoberte na vedomie, že niektoré Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj po dlhšiu dobu, a to najmä osobné údaje, ktoré sú súčasťou nášho účtovníctva alebo nám ich uchovávanie ukladajú osobitné právne predpisy.

Vaše práva ako dotknutej osoby:

Zo spracúvania Vašich osobných údajov nami Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Právo na prístup k údajom:

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu:

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu.

Právo na zabudnutie (vymazanie):

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  • V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať:

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností:

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou firmou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prostrednícvom kontaktných údajov.

Ako si uplatniť vaše práva:

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na adresu info@oxyzona.sk alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Prevádzkovteľ osobných údajov“ uvedenej vyššie.

Prosíme uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska a fotokópiu Vášho občianskeho preukazu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Kontakt:

V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov na adrese info@oxyzona.sk.

Aktualizované 15.10.2022

NAŠA ADRESA

MARTIN
ZVOLENSKÁ 4014/31

OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK - PIATOK : 9:00 - 17:00
SOBOTA : NA OBJEDNÁVKU

KONTAKTUJTE NÁS

0940 991 090
INFO@OXYZONA.SK

MÔŽETE NÁS SLEDOVAŤ AJ NA

OXYZONA - Hyperbarické centrum © Všetky práva vyhradené.

TOP